IMA-logo

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INTERNATIONAL MEDICAL ACADEMY s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ
  • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a osoby, která si koupí Vstupenku na konferenci nebo uhradí Kurzovné za jakékoli prezenční školení, nebo online školení, nebo která si koupí zboží prodávané Provozovatelem (dále jen „Zákazník“) jako smluvních stran z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.
  • 1.2. „Vstupenkou“ se rozumí vstupenka, kterou Zákazník obdrží po uskutečněné platbě za zvolenou konferenci (určená datem, časem a místem) na wуbových stránkách www.imaonline.cz společnosti International Medical Academy s.r.o.
  • 1.3. „Kurzovným“ se rozumí účastnický poplatek po uskutečněné platbě za zvolené prezenční, hands-on online školení nebo jakékoli další školení nabízené Provozovatelem.
  • 1.4. „Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci Provozovatele zajišťující provoz vzdělávací akademie, a to zejména provozní pracovníci, ostraha, lektoři, kameramani, administrativní pracovníci a vedoucí provozu akademie.
  • 1.5. Uzavřením smlouvy prostřednictvím zakoupení Vstupenky nebo zaplacením Kurzovného souhlasí Zákazník s těmito OP a všemi jeho nezbytnými přílohami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Tyto OP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
  • 1.6. Tyto OP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.
  • 1.7. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašich osobních údajů nebo chcete, aby společnost International Medical Academy s.r.o. pozměnila nebo opravila jakoukoli nepřesnost u Vašich osobních údajů, přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů, a vyžádejte si další informace nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu.
 2. PRODEJ VSTUPENKY NA KONFERENCI
  • 2.1. Prodej vstupenek se dále řídí obchodními podmínkami pro nákup vstupenek přes internet, Smluvními podmínkami pro online služby a Podmínkami pro používání webových stránek, které jsou všechny nedílnou součástí těchto OP.
  • 2.2. Provozovatel přijímá k platbě Vstupenky nebo jím prodávané zboží platební karty (např. VISA, MasterCard).
  • 2.3. Zákazník je při platbě Vstupenky povinen si bezprostředně po jejich převzetí ověřit zejména správnost vrácených finančních prostředků, termínu zakoupené konference, název konference včetně jeho jakykové verze. Později uplatněné vady, spočívající v nesprávně vrácené hotovosti nebo nesprávných údajů na Vstupence není Provozovatel povinen uznat.
  • 2.4. Zákazník je vždy povinen předložit ke kontrole Vstupenku či potvrzující e-mail za účelem umožnění vstupu Zákazníkovi do vyhrazených (placených) prostor konference, a to Personálu Provozovatele. Personál Provozovatele je oprávněn při kontrole Vstupenky vyžádat jméno a příjmení Zákazníka a pro případ podezření ze zneužití vstupenky zkontrolovat občanský průkaz pro zamezení jejího zneužití spočívající např. v jejím dalším použití třetí osobou.
  • 2.5. Po opuštění konferenčních prostorů v průběhu konference ztrácí Vstupenka svoji platnost. Zákazník není v takovém případě oprávněn požadovat vstup do placených prostor konference a nevzniká mu nárok na další odškodnění.
 3. Storno podmínky
  • 3.1. Zákazník je oprávněn vrátit zakoupenou Vstupenku pouze u vedoucí oddělení organizace školení, a to skrz e-mailovou adresu info@imaonline.cz.
  • 3.2. Vstupenku lze vrátit za následujících podmínek:
  • 3.3. Zakoupenou vstupenku na konferenci lze vrátit ode dne zakoupení a 15 dní před konáním akce, Poskytovatel musí vrátit Zákazníkovi částku za školení. V tomto případě je Poskytoval oprávněn účtovat poplatek ve výši 200 Kč jako administrativní poplatek za vrácení.
  • 3.4. V případě vrácení vstupenky v rozmezí 3-14 dní ale před konáním akce, Poskytovatel musí vrátit Zákazníkovi částku za školení. V tomto případě je Poskytoval oprávněn účtovat poplatek ve výši 40 procent z ceny vstupenky jako administrativní poplatek za náklady vzniklé kvůli vrácení.
  • 3.5. Vrátit vstupenku 3 dní před konáním akce nelze a nelze za ni požadovat nárok odškodnění.
  • 3.6. V případě nedostavení se na akci či dřívější odchod z akce nelze uplatnit vrácení či nárok na odškodnění. Poskytovatel si ponechává 100 % ze zaplacené částky.
  • 3.7. Vstupenky zakoupené u třetí strany (spolupracující firma, která vstupenky zprostředkovává) je Zákazník oprávněn vrátit pouze u třetí strany a nemůže požadovat vracení či odškodnění u společnosti International Medical Academy s.r.o.
 4. ÚČINNOST
  • 4.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.12.2022.
Select your currency