IMA-logo

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INTERNATIONAL MEDICAL ACADEMY s.r.o.

Obchodní podmínky pro konference

Článek I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a osoby, která si koupí Vstupenku na konferenci nebo uhradí Kurzovné za jakékoli prezenční školení, nebo online školení, nebo která si koupí zboží prodávané Provozovatelem (dále jen „Zákazník“) jako smluvních stran z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

1.2. „Vstupenkou“ se rozumí vstupenka, kterou Zákazník obdrží po uskutečněné platbě za zvolenou konferenci (určená datem, časem a místem) na webových stránkách www.imaonline.cz společnosti International Medical Academy s.r.o.

1.3. „Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci Provozovatele zajišťující provoz vzdělávací akademie, a to zejména provozní pracovníci, ostraha, lektoři, kameramani, administrativní pracovníci a vedoucí provozu akademie.

1.4. Uzavřením smlouvy prostřednictvím zakoupení Vstupenky nebo zaplacením Kurzovného souhlasí Zákazník s těmito OP a všemi jeho nezbytnými přílohami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Tyto OP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.5. Tyto OP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.

1.6. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašich osobních údajů nebo chcete, aby společnost International Medical Academy s.r.o. pozměnila nebo opravila jakoukoli nepřesnost u Vašich osobních údajů, přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů, a vyžádejte si další informace nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu.

Článek II. Prodej vstupenky na konferenci

2.1. Prodej vstupenek se dále řídí obchodními podmínkami pro nákup vstupenek přes internet, Smluvními podmínkami pro online služby a Podmínkami pro používání webových stránek, které jsou všechny nedílnou součástí těchto OP.

2.2. Provozovatel přijímá k platbě Vstupenky nebo jím prodávané zboží platební karty (např. VISA, MasterCard).

2.3. Zákazník je při platbě Vstupenky povinen si bezprostředně po jejich převzetí ověřit zejména správnost vrácených finančních prostředků, termínu zakoupené konference, název konference včetně jeho jazykové verze. Později uplatněné vady, spočívající v nesprávně vrácené hotovosti nebo nesprávných údajů na Vstupence není Provozovatel povinen uznat.

2.4. Zákazník je vždy povinen předložit ke kontrole Vstupenku či potvrzující e-mail za účelem umožnění vstupu Zákazníkovi do vyhrazených (placených) prostor konference, a to Personálu Provozovatele. Personál Provozovatele je oprávněn při kontrole Vstupenky vyžádat jméno a příjmení Zákazníka a pro případ podezření ze zneužití vstupenky zkontrolovat občanský průkaz pro zamezení jejího zneužití spočívající např. v jejím dalším použití třetí osobou.

2.5. Po opuštění konferenčních prostorů v průběhu konference ztrácí Vstupenka svoji platnost. Zákazník není v takovém případě oprávněn požadovat vstup do placených prostor konference a nevzniká mu nárok na další odškodnění.

Článek III. Storno podmínky u vstupenek na konference

3.1. Zákazník je oprávněn vrátit zakoupenou Vstupenku pouze u oddělení organizace školení, a to skrz e-mailovou adresu info@imaonline.cz.

3.2. Vstupenku lze vrátit za následujících podmínek:

3.2.1. Zakoupenou vstupenku na konferenci lze vrátit ode dne zakoupení a 15 dní před konáním akce, Poskytovatel musí vrátit Zákazníkovi částku za školení. V tomto případě je Poskytoval oprávněn účtovat poplatek ve výši 200 Kč jako administrativní poplatek za vrácení.

3.2.2. V případě vrácení vstupenky v rozmezí 3-14 dní ale před konáním akce, Poskytovatel musí vrátit Zákazníkovi částku za školení. V tomto případě je Poskytoval oprávněn účtovat poplatek ve výši 40 procent z ceny vstupenky jako administrativní poplatek za náklady vzniklé kvůli vrácení.

3.3. Vrátit vstupenku 3 dní před konáním akce nelze a nelze za ni požadovat nárok odškodnění.

3.4. V případě nedostavení se na akci či dřívější odchod z akce nelze uplatnit vrácení či nárok na odškodnění. Poskytovatel si ponechává 100 % ze zaplacené částky.

3.5. Vstupenky zakoupené u třetí strany (spolupracující firma, která vstupenky zprostředkovává) je Zákazník oprávněn vrátit pouze u třetí strany a nemůže požadovat vracení či odškodnění u společnosti International Medical Academy s.r.o.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou mezi společností International Medical Academy a Účastníkem probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailu, doporučeně poštou. Pokud společnost International Medical Academy bude Účastníkovi doručovat na adresu elektronické pošty, kterou Účastník sdělil při vyplňování přihlášky.

V případě, že je některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat Smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Společnost International Medical Academy si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoliv jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Podmínky Akce se řídí verzí Obchodních podmínek, se kterými Účastník souhlasil v okamžiku uzavření Smlouvy.

V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí těchto Obchodních podmínek se použije česká verze.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2024

Obchodní podmínky pro prezenční školení

Článek I. Obecná ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na výukové akce, semináře a školení (dále jen „Akce“) pořádané společností International Medical Academy s.r.o., IČO: 07142447, se sídlem U Mlýnského kanálu 696/4, 186 00 Praha 86, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 295340 jako pořadatelem a účastníkem kterým je osoba mající zájem účastnit se Akce osobně, případně osoba, která pro jinou osobu účast na Akci objednává a za tímto účelem vyplní přihláškový formulář (dále jen „Účastník“).

1.2. Přihláška na Akci prostřednictvím formuláře je závazná. Zasláním přihlášky Účastník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že si přečetl a souhlasí s podmínkami konkrétní Akce uvedenými na webové stránce uvedené u formuláře přihlášky (dále jen „Webové stránka Akce“).

1.3. Smlouva o účasti na Akci (dále jen „Smlouva“) mezi společností International Medical Academy a Účastníkem vzniká potvrzením přihlášky zaslané prostřednictvím přihláškového formuláře ze strany společnosti International Medical Academy. Součástí Smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky a podmínky uvedené na Webové stránce Akce. Potvrzení přihlášky probíhá zasláním potvrzujícího e-mailu shrnujícího podstatné náležitosti přihlášky (označení Akce, Cena, místo a čas konání, osoba účastníka). Smlouvou se Účastník zavazuje zaplatit společnosti International Medical Academy dohodnutou Cenu a dodržovat Obchodní podmínky a společnost International Medical Academy se zavazuje umožnit Účastníkovi účast na Akci.

1.4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“).

1.5. Tyto OP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.

1.6. V případě, že po obdržení přihlášky Účastníka bude Akce kapacitně naplněna, společnost International Medical Academy o tomto Účastníka informuje. Účast na Akci bude umožněna Účastníkům dle pořadí zaslaných přihlášek.

1.7. Účastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit 14 dní před konáním Akce. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a v určené lhůtě doručeno společnosti International Medical Academy na e-mailovou adresu: info@imaonline.cz. V případě zájmu Účastníka odstoupit po uplynutí této lhůty je Účastník povinen zaplatit společnosti International Medical Academy s.r.o. odstupné ve výši 15 % Ceny Akce vč. DPH. Účastník je oprávněn za sebe zaslat náhradníka, Účastník je povinen osobu náhradníka sdělit společnosti International Medical Academy písemně na adresu: info@imaonline.cz, pokud Účastník osobu náhradníka nesdělí předem, není společnosti International Medical Academy povinno umožnit náhradníkovi účast na Akci.

1.8. V případě nedostavení se na Akci či dřívější odchod z akce nelze uplatnit vrácení či nárok na odškodnění. Společnost International Medical Academy si ponechává 100 % ze zaplacené částky.

1.9. Vstupenky zakoupené u třetí strany (spolupracující firma, která vstupenky zprostředkovává) je Zákazník oprávněn vrátit pouze u třetí strany a nemůže požadovat vracení či odškodnění u společnosti International Medical Academy.

1.10. Společnost International Medical Academy si vyhrazuje právo v odůvodněných případech přiměřeně změnit podmínky Akce. V případě, kdy dojde ke změně je společnosti International Medical Academy povinna tuto skutečnost Účastníku v dostatečném předstihu oznámit.

1.11.Společnost International Medical Academy si vyhrazuje právo Akci zrušit před jejím konáním za předpokladu, že nebyla dostatečně naplněna její kapacita. V takovém případě je společnost International Medical Academy povinna oznámení o zrušení Akce zaslat bez zbytečného odkladu Účastníkovi a vrátit celou Cenu za Akci na bankovní účet, ze kterého byla přijata platba, a to za předpokladu, že Účastník již zaplatil Cenu Akce.

Článek II. Cena Akce

2.1. Cena Akce je uvedena včetně všech daní (např. DPH) a poplatků a nákladů na poskytnutí na Webové stránce Akce v článku „Cena“ (dále jen „Cena“). Na Webové stránce Akce mohou taktéž být uvedeny slevy a podmínky pro jejich poskytnutí.

2.2. Cena nezahrnuje dopravu na místo konání Akce ani ubytování a Účastník je povinen si dopravu a ubytování na Akci zajistit sám, pokud není na Webových stránkách Akce výslovně uvedeno jinak.

2.3. V případě prokázání splnění podmínek pro poskytnutí slevy uvedené na Webové stránce Akce má Účastník na poskytnutí slevy právní nárok.

2.4. Fakturace Ceny probíhá způsobem uvedeným na Webové stránce Akce. K rezervaci místa na Akci dochází až po úplném zaplacení Ceny.

2.5. V případě bezhotovostní platby dochází ke splnění povinnosti uhradit Cenu okamžikem připsání celé Ceny na bankovní účet společnosti International Medical Academy.

2.6. V případě platby v cizí měně případně v platbě ze zahraniční banky mohou být Účastníkovi účtovány v souvislosti s platbou Ceny poplatky a náklady související se zvoleným způsobem platby. Případné náklady a poplatky související s účastníkem zvoleným způsobem úhrady Ceny, zejména transakční poplatky požadované bankou či vydavatelem karty Účastníka při platbě ze zahraničí a poplatky za převod měny, nese v plné výši Účastník. Mezinárodní bezhotovostní platby je Účastník povinen provést s instrukcí OUR. Výjimkou jsou platby v rámci Evropské Unie provedené v EUR, které mohou být provedeny s instrukcí SHA. V případě, že budou jakékoliv náklady Účastníka související s platbou požadovány po společnosti International Medical Academy, případně strženy ze zaplacené Ceny, nebude Cena považována za plně zaplacenou a společnost International Medical Academy je oprávněno Účastníkovi požadovat doplatek Ceny.

Článek III. Zvláštní ujednání týkající se Smluv uzavíraných se spotřebiteli

3.1. Je-li Účastníkem spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3.2. Pokud je Účastník spotřebitelem, má právo od Smlouvy odstoupit doručením odstoupení od smlouvy nejpozději 14 dní před konáním Akce. Spotřebitel má dle ustanovení § 1829 OZ právo odstoupit od smlouvy uzavírané distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, v tomto případě se však toto pravidlo neuplatní. Vzhledem k tomu, že Akce je pořádána v konkrétní termín a má omezenou kapacitu a v případě pozdějšího odstoupení Účastníka by bylo složité naplnit opětovně kapacitu Akce, nemá Účastník v souvislosti s Akcí právo odstoupit dle výjimky dle ustanovení § 1837 písm. j) OZ.

3.3. Reklamace

3.3.1.Účastník má právo seznámit se zaměřením a kvalitou Akce na Webových stránkách Akce před podáním přihlášky. Z tohoto důvodu není Účastník oprávněn po účasti na Akci požadovat vrácení již uhrazené platby za Akci s odůvodněním, že mu nevyhovuje. Akci je možné reklamovat v průběhu jejího konání nebo bezodkladně po jejím skončení. Dodatečně zjištěné vady je Účastník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

3.3.2. V případě vadného poskytnutí služby v podobě Akce má Účastník zejména:

3.3.2.a Právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu Akce);

3.3.2.b Právo na přiměřenou slevu z Ceny (zejména není-li vadu možné odstranit v průběhu Akce);

3.3.2.c Právo na odstoupení od Smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení Smlouvy).

3.3.2. Případné reklamace z jiného důvodu, než je uvedeno ve výše uvedeném bodu tohoto článku, může Účastník vznést zasláním e-mailu na e-mailovou adresu project@imaonline.cz. E-mail musí obsahovat: identifikaci Účastníka, termín a místo Akce, které se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů.

3.3.3. Reklamaci je Účastník povinen uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe ještě v průběhu Akce.

3.3.4. Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu Akce, a po jejím skončení e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace je Účastník povinen co nejpřesněji popsat, v čem Účastník vadu Akce spatřuje. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl společnosti International Medical Academy oznámen výskyt vady a uplatněno některé z práv z vadného plnění.

3.3.4. Společnost International Medical Academy vyrozumí Účastníka o přijetí reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení e-mailem, pokud se s Účastníkem nedohodne jinak. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost International Medical Academy a Účastník nedohodnou jinak.

3.4. Spotřebitelské spory

3.4.1. V případě, že Účastník je spotřebitelem a dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Účastník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Účastník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou mezi společností International Medical Academy a Účastníkem probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailu, doporučeně poštou. Pokud společnost International Medical Academy bude Účastníkovi doručovat na adresu elektronické pošty, kterou Účastník sdělil při vyplňování přihlášky.

V případě, že je některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat Smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Společnost International Medical Academy si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoliv jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Podmínky Akce se řídí verzí Obchodních podmínek, se kterými Účastník souhlasil v okamžiku uzavření Smlouvy.

V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí těchto Obchodních podmínek se použije česká verze.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2024

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ
  • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a osoby, která si koupí Vstupenku na konferenci nebo uhradí Kurzovné za jakékoli prezenční školení, nebo online školení, nebo která si koupí zboží prodávané Provozovatelem (dále jen „Zákazník“) jako smluvních stran z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.
  • 1.2. „Vstupenkou“ se rozumí vstupenka, kterou Zákazník obdrží po uskutečněné platbě za zvolenou konferenci (určená datem, časem a místem) na wуbových stránkách www.imaonline.cz společnosti International Medical Academy s.r.o.
  • 1.3. „Kurzovným“ se rozumí účastnický poplatek po uskutečněné platbě za zvolené prezenční, hands-on online školení nebo jakékoli další školení nabízené Provozovatelem.
  • 1.4. „Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci Provozovatele zajišťující provoz vzdělávací akademie, a to zejména provozní pracovníci, ostraha, lektoři, kameramani, administrativní pracovníci a vedoucí provozu akademie.
  • 1.5. Uzavřením smlouvy prostřednictvím zakoupení Vstupenky nebo zaplacením Kurzovného souhlasí Zákazník s těmito OP a všemi jeho nezbytnými přílohami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Tyto OP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
  • 1.6. Tyto OP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.
  • 1.7. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašich osobních údajů nebo chcete, aby společnost International Medical Academy s.r.o. pozměnila nebo opravila jakoukoli nepřesnost u Vašich osobních údajů, přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů, a vyžádejte si další informace nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu.
 2. PRODEJ VSTUPENKY NA KONFERENCI
  • 2.1. Prodej vstupenek se dále řídí obchodními podmínkami pro nákup vstupenek přes internet, Smluvními podmínkami pro online služby a Podmínkami pro používání webových stránek, které jsou všechny nedílnou součástí těchto OP.
  • 2.2. Provozovatel přijímá k platbě Vstupenky nebo jím prodávané zboží platební karty (např. VISA, MasterCard).
  • 2.3. Zákazník je při platbě Vstupenky povinen si bezprostředně po jejich převzetí ověřit zejména správnost vrácených finančních prostředků, termínu zakoupené konference, název konference včetně jeho jakykové verze. Později uplatněné vady, spočívající v nesprávně vrácené hotovosti nebo nesprávných údajů na Vstupence není Provozovatel povinen uznat.
  • 2.4. Zákazník je vždy povinen předložit ke kontrole Vstupenku či potvrzující e-mail za účelem umožnění vstupu Zákazníkovi do vyhrazených (placených) prostor konference, a to Personálu Provozovatele. Personál Provozovatele je oprávněn při kontrole Vstupenky vyžádat jméno a příjmení Zákazníka a pro případ podezření ze zneužití vstupenky zkontrolovat občanský průkaz pro zamezení jejího zneužití spočívající např. v jejím dalším použití třetí osobou.
  • 2.5. Po opuštění konferenčních prostorů v průběhu konference ztrácí Vstupenka svoji platnost. Zákazník není v takovém případě oprávněn požadovat vstup do placených prostor konference a nevzniká mu nárok na další odškodnění.
 3. Storno podmínky
  • 3.1. Zákazník je oprávněn vrátit zakoupenou Vstupenku pouze u vedoucí oddělení organizace školení, a to skrz e-mailovou adresu info@imaonline.cz.
  • 3.2. Vstupenku lze vrátit za následujících podmínek:
  • 3.3. Zakoupenou vstupenku na konferenci lze vrátit ode dne zakoupení a 15 dní před konáním akce, Poskytovatel musí vrátit Zákazníkovi částku za školení. V tomto případě je Poskytoval oprávněn účtovat poplatek ve výši 200 Kč jako administrativní poplatek za vrácení.
  • 3.4. V případě vrácení vstupenky v rozmezí 3-14 dní ale před konáním akce, Poskytovatel musí vrátit Zákazníkovi částku za školení. V tomto případě je Poskytoval oprávněn účtovat poplatek ve výši 40 procent z ceny vstupenky jako administrativní poplatek za náklady vzniklé kvůli vrácení.
  • 3.5. Vrátit vstupenku 3 dní před konáním akce nelze a nelze za ni požadovat nárok odškodnění.
  • 3.6. V případě nedostavení se na akci či dřívější odchod z akce nelze uplatnit vrácení či nárok na odškodnění. Poskytovatel si ponechává 100 % ze zaplacené částky.
  • 3.7. Vstupenky zakoupené u třetí strany (spolupracující firma, která vstupenky zprostředkovává) je Zákazník oprávněn vrátit pouze u třetí strany a nemůže požadovat vracení či odškodnění u společnosti International Medical Academy s.r.o.
 4. ÚČINNOST
  • 4.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.12.2022.
Select your currency